درباره ما

در سال 1383با همت هیئت موسس در جهت افزایش رفاه پرسنل ، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آبفا یزد با سرمایه سیصد میلیون ریال  تعاونی اعتبار در قالب اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی تاسیس فعالیت خود را شروع نمود . در حال حاضر این تعاونی با 400 عضو فعال و با اخد مجوز رسمی از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می دهد