خدمات

در حال حاضر خدمات قابل ارائه به شرح ذیل است :

وام اعتباری بر مبنای متوسط مانده موجودی با دوره بازپرداخت 24 ماهه

وام ضروی با دوره بازپرداخت 15 ماهه

وام ضروری امداد با دوره بازپرداخت 24 ماهه

وام بلاعوض امداد