اخبار

با تصویب هیئت مدیره وام های اعتباری دوره جدید با ضریب ریالی 5000 تومان به ازاء هر یک میلیون تومان روزانه  از آخرین وام دریافتی در دستور کار قرار گرفت . اولویت پرداخت بر اساس میزان امتیاز حاصل از متوسط موجودی و تعداد روز عدم دریافت وام خواهد بود . اعضا می توانند در صورت نیاز مبرم به وام چنانچه اقساط وام قبلی آنها به پایان رسیده ، درخواست وام نمایند